ال- ترئونین

  • شکل ظاهری: گرانول سفید مایل به قهوه ای روشن
  • رطوبت: حداکثر 2٪
  • خلوص: 98/5 %
  • عمر قفسه ای: 24 ماه
  • بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرمی

ترئونین یکی از اسیدهای آمینه ضروری در جیره های طیور به شمار می رود. این اسید آمینه، برای رشد و عملکرد مناسب سیستم ایمنی مورد نیاز است. همچنین از طریق دخالت در سنتز موسین، در سلامت دیواره روده نقش دارد. بدن پرنده قادر به سنتز این اسید آمینه نمی باشد و بنابراین لازم است سطوح مناسب آن از طریق جیره غذایی دریافت گردد.